Zoeken:   
Favorieten Uw Account
Welkom gast [ Log In | Registreren ]
Categorie
 
Home
1 T-Shirt
Aanbiedingen
 
 
 

Ontdek...
 

T-Shirt Baby size
 
 
 

Informatie
  Producten: 5
CategorieŽn: 1
Hits 227,509
Bedragen in: Euro
Over ons
Contact
Condities
Privacy
Voorwaarden
 
 
 
Condities
  Gebruiksvoorwaarden voor de website eMule.nl webshop.

1. Acceptatie gebruiksvoorwaarden en wijzigingen.
Door het verdere gebruik van deze website na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en de wijzigingen die, met of zonder voorafgaand bericht aan u, daarin worden aangebracht. Daarnaast verklaart u zich te houden aan regels en aanwijzingen waar wij in deze gebruiksvoorwaarden aan refereren en die betrekking hebben op de services die worden aangeboden op of door middel van deze website.

2. Onze Services.
Deze website en de services die op of via deze website worden aangeboden zijn op een "vrijwillige" basis. U gaat er mee akkoord dat de eigenaars van deze website zich het recht voorbehouden om op elk moment en zonder voorafgaand bericht of verantwoording naar u toe de website en de services die op of via deze website worden aangeboden te beŽindigen en de gegevens die u heeft verstrekt tijdelijk of definitief te verwijderen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van het op tijd plaatsen, verwijderen, niet opslaan, onnauwkeurig weergeven of onjuiste bezorging van enige inhoud of informatie.

3. Uw verantwoordelijkheid en registratieverplichtingen.
Om gebruik te maken van deze website dient u zich te registreren, juiste informatie te verstrekken als daarom gevraagd wordt en minimaal 13 jaar of ouder te zijn. Door te registreren verklaart u zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website en de wijzigingen die wij daarin aanbrengen en hier beschikbaar stellen.

4. Privacybeleid.
Hoe wij met registratiegegevens en andere als persoonlijk aan te merken informatie die door ons worden verzameld omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

5. Registratie en Wachtwoord.
U bent verantwoordelijk voor onderhoud en gebruik van uw registratiegegevens en wachtwoord. Het gebruik van deze website en de services die op of via deze website worden aangeboden waarbij gebruik wordt gemaakt van uw registratie, met of zonder uw toestemming, is uw verantwoordelijkheid. U gaat er mee accoord dat u ons direct informeert over elk incident waarbij op onrechtmatige wijze gebruik is gemaakt van uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

6. Uw gedrag.
U gaat er mee accoord dat alle informatie en gegevens van enig soort, hetzij software, code, muziek of geluid, fotoís en afbeeldingen, video of ander materiaal ("content"), publiekelijk of privaat verkregen, voor verantwoording is van de persoon die het aanlevert danwel de persoon wiens registratiegegevens is gebruikt. U gaat er mee accoord dat deze website content kan bevatten welke als verwerpelijk of beledigend kan worden beschouwd. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de content, de onjuistheden in de content of de onvolledighed van de content.

Door gebruik te maken van onze website en de services die op of via deze website worden aangeboden, verklaart u

Anderen niet te zullen schandaliseren, lastig te vallen, te bedreigen of op enigerlei andere wijze inbreuk te maken op de rechten van anderen (zoals het recht op privacy en publiciteit).
Geen gegevens of bestanden over te brengen, of op andere wijze beschikbaar te stellen, die mogelijkerwijs onrechtmatig, illegaal, bedreigend, schadelijk, krenkend, beledigend, grievend, grof, storend, belasterend, vulgair, obsceen, aanstootgevend, laakbaar, afkeurenswaardig, verwerpelijk, wraakbaar, onaangenaam, pornografisch, bestemd zijn om of daadwerkelijk de werking van de website en de services die op of via deze website worden aangeboden de website te beÔnvloeden, geÔnfecteerd zijn met een virus of ander destructieve programma routine, aanleiding geven tot rechtsvervolging, of in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette en deze gebruikersvoorwaarden.
Geen valse identiteit aan te zullen nemen met de intentie om anderen te misleiden, geen informatie over auteur, eigendom of andere juridische informatie betreffende de oorsprong of de bron van door u verstrekte informatie of andere materialen te vervalsen of te verwijderen.
Geen gegevens te verzamelen van of onderzoek te doen naar gegevens, met inbegrip van e-mailadressen, van andere gebruikers.
Deze website en services niet te zullen gebruiken in verband met enquÍtes, wedstrijden, piramideplannen, kettingbrieven, junkmail, spam of andere vormen van vermenigvuldigende of ongewenste berichten (commercieel of anders).
Geen gegevens of bestanden over te brengen, of op andere wijze beschikbaar te stellen, die afbeeldingen, fotoís, software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectueeleigendomsrechten, inclusief (maar niet beperkt tot) copyright- of handelsmerk-wetgeving (of door privacy- of publiciteitswetgeving), tenzij u het recht hierop heeft of de benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen.

7. Inhoud aan deze website toevoegen.
Door inhoud aan deze website toe te voegen

gaat u er mee accoord dat u ons een wereldwijde, vrij van rechten, levenslange, niet-exclusief recht en licentie verleent op de gehele of gedeeltelijke inhoud om deze te gebruiken, te tonen, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te distribueren, uit te voeren, aan te bevelen, te archiveren, te vertalen en te gebruiken om afgeleide werken en compilaties te maken. De licentie zoals hier genoemd is van toepassing op elke vorm van media en elke bekende en nog te ontwikkelingen technologie voor duplicatie.
staat u garant dat u rechtsgeldig handelt om ons het genoemde recht en de licentie te verstrekken.
begrijpt u en gaat u er mee accoord dat wij ons alle rechten voorbehouden om de inhoud op elk door ons gewenst moment en naar onze eigen inzichten en zonder voorafgaande mededeling, te weigeren, te publiceren, te verwijderen en voor gebruik af te schermen.

8. Services van derden.
Goederen en services van derden kunnen worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld op of via deze website. Elke representatie van de goederen en services van derden worden beheerd door regels, voorwaarden en inzichten gemaakt door derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk en staan op geen enkele wijze garant voor uw handelingen en interactie met derden.

9. Schadeloosstelling.
U begrijpt en u gaat er mee accoord dat u gehouden bent ons te vrijwaren en/of schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, die voortvloeien uit afspraken van derden terzake schending van rechten, waaronder octrooi- en auteursrecht, dan wel vanwege het gebruik van, door of namens de door u verstrekte gegevens en informatie, uitgevoerde handelingen of gebruik met betrekking tot deze website en het niet nakomen van de gebruiksvoorwaarden van deze website.

10. BEPERKING GARANTIES.
HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DE SERVICES DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE EN DE SERVICES DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN ZIJN BESCHIKBAAR GESTELD OP EEN "VRIJWILLIGE" BASIS.

VOOR ZOVERRE MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT VERLENEN WIJ GEEN GARANTIES EN ERKENNEN GEEN SPECIALE OMSTANDIGHEDEN, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING OF GARANTIES DAT DE WEBSITE EN DE SERVICES DIE OP OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN.


11. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID.
VOOR ZOVERRE MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT KUNNEN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF DIRECTE SCHADE (DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, OOK INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE.

AANGEZIEN HET IN SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN NIET IS TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKING OP U NIET VAN TOEPASSING IS.

12. Voorbehoud van rechten.
Onverminderd het overige in deze gebruiksvoorwaarden bepaalde behouden wij ons de rechten en bevoegdheden, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot copyrights, handelsmerken, handelsgeheimen en alle overige gegevens en informatie op onze website en de services die op of via deze website worden aangeboden, voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle rechten betreffende de intellectuele eigendom van het materiaal dat door gebruik van de website en de services die op of via deze website worden aangeboden kan worden opgevraagd, berusten bij de desbetreffende eigenaar en worden mogelijkerwijze beschermd door toepasselijke auteursrechtwetten en -verdragen of door andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. De gebruiksvoorwaarden verlenen u niet het recht dit materiaal te gebruiken.

13. Melding van inbreuk op copyright.
Als u denkt dat er inbreuk is gemaakt op het copyright van uw eigendom of dat er een overtreding heeft plaatsgevonden op uw intellectuele eigendom dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via e-mail aan de webmaster of door schriftelijk contact met ons op te nemen.

14. Toepasselijk recht.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15. Overige informatie.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze gebruiksvoorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 
 
 
Winkelmand
 


Nog geen aankopen geregistreerd!

 
 
 

kies uw taal
 

 
 
 

Meest Populair
 
1.T-Shirt extra La..
2.T-Shirt Baby siz..
3.T-Shirt Large
4.T-Shirt Small
5.T-Shirt Medium
 
 
 

Aanbiedingen
 
aanbiedingen!
 
 
 

Powered by CubeCart 2.0.6
©2003 brooky.com