Zoeken:   
Favorieten Uw Account
Welkom gast [ Log In | Registreren ]
Categorie
 
Home
1 T-Shirt
Aanbiedingen
 
 
 

Ontdek...
 

T-Shirt Medium
 
 
 

Informatie
  Producten: 5
CategorieŽn: 1
Hits 227,504
Bedragen in: Euro
Over ons
Contact
Condities
Privacy
Voorwaarden
 
 
 
Voorwaarden
 
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Webshop eMule.nl

          


Algemeen


Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst
door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen
te worden. Onder (de wederpartij) wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon,
die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze,
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden.
In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijden voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.Aanbiedingen


Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden, getoonde of gedemonstreerde materialen of gegevens, in de meest ruime zin blijven volledige voorbehouden.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van een order. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten tot levering van goederen en/of verrichten van diensten zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours of onder vooruitbetaling te uit te voeren.


Overeenkomst


Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard, omvang, aanvang en duur geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in dit en de beide voorafgaande artikelen gestelde is onze administratie beslissend. Opdrachten, strekkende tot het periodieke of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) identieke werkzaamheden, gelden voor een periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar. De opzegging van opdrachten voor onbepaalde tijd dient per aangetekend schrijven plaats te vinden en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.


Meer- en Minderwerk


De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen aan ons op te dragen, welke tegen de dan geldende tarieven door ons in rekening gebracht zullen worden. Slechts meerwerk dat als zodanig schriftelijk opgedragen is, zal voor uitvoering in aanmerking komen. Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving met een minimum van 15% van deze vermindering.


Medewerking


De wederpartij neemt op zich ervoor zorg te dragen dat alle door ons noodzakelijk geachte gegevens en informatie worden verschaft, zo tijdig dat de uitvoering van onze werkzaamheden geen vertraging ondervindt. De door hem verschafte en/of ter beschikking gestelde materialen, dienen aan de door ons verlangde specificatie te voldoen.De aan ons te beschikking staande werkruimte dient te voldoen aan onze eisen terzake van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, voedingsleidingen en aansluitingen e.d.


Prijzen


Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:


Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.


(Op)Levertijd


Het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moeten hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering plaatshebben zal in de omstandigheden waaronder wij zullen presteren. Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verlaat, onverminderd het hierna bepaalde geval van overmacht. Overschrijding van de (op)levertermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de betreffende overeenkomst, danwel een daarmede samenhangende overeenkomst. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Tussentijdse beŽindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet. Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat wij het werk van de volgende fase mogen uitstellen zolang de wederpartij de voltooiing van de voorafgaande fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd deze af te nemen. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:De wederpartij kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door ons worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.


Levering


Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor overschrijding zijn wij niet aansprakelijk. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.


Transport en risico


De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzekering, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.


Overmacht


Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en daaraan verbonden gevolgen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.


Aansprakelijkheid


Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder lijfschade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of fabricagefouten, danwel door enigerlei andere oorzaak. Ingeval de wederpartij gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beŽindiging van de overeenkomst van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor de extra kosten die hij maken moet doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien.
Wij zijn echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, noch voor bedrijfsschade.


Reclames


Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons -rechtstreeks- binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klachten. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. Wanneer de wederpartij ons de voor de (eind)controle of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet (tijdig) ter hand heeft gesteld, wordt de wederpartij geacht ons werk te hebben goedgekeurd. Eventuele reclames worden dan niet meer behandeld. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, respectievelijk het geconstateerde gebrek kosteloos op te sporen en te herstellen. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.


Geheimhouding


Wij verbinden ons alle door de wederpartij ter beschikking gestelde informatie, zonder diens schriftelijke toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het werd verkregen en geheim te houden tegenover ieder die niet bij het uitvoeren van de opdracht is betrokken. De wederpartij verplicht zich de aan hem geleverde programmatuur slechts voor eigen gebruik te zullen kopiŽren, en niet aan derden ter kennis te zullen brengen, tenzij die programmatuur geheel volgens zijn specificaties is ontworpen en vervaardigd en dus zijn eigendom is.


Garantie


Met betrekking tot de door ons geleverde produkten zijn uitsluitend de volgende garantiebepalingen van toepassing:Eigendomsvoorbehoud


Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling van al onze krachtens overeenkomst verrichte, c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Alle tekeningen, ontwerpen en schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Ingeval van sursťance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.


Betaling


Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling zonder enige korting contant bij (af)levering of door middel van een telefonische betaling vooraf te geschieden op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De op onze bank- of girorekening aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en de door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. Ingeval de wederpartij:


  • in staat van faillissement wordt verklaard,

  • tot boedelafstand overgaat,

  • een verzoek tot sursťance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd,

  • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

  • enige uit de kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

  • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

  • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van het bedrijf,hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons geleverde produkten en/of verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.


Rente en kosten


Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.


Toepasselijk recht


Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.


Geschillen


Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door ťťn partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgelijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis van zullen brengen. De wederpartij heeft alsdan gedurende ťťn maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 
 
 
Winkelmand
 


Nog geen aankopen geregistreerd!

 
 
 

kies uw taal
 

 
 
 

Meest Populair
 
1.T-Shirt extra La..
2.T-Shirt Baby siz..
3.T-Shirt Large
4.T-Shirt Small
5.T-Shirt Medium
 
 
 

Aanbiedingen
 
aanbiedingen!
 
 
 

Powered by CubeCart 2.0.6
©2003 brooky.com